Общи условия на “Бабината Питка”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕТО И ПОКУПКО – ПРОДАЖБАТА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ

Настоящите Общи условия са в сила между:

„АБ КЛАС 67“ ООД,ЕИК: 125541979 със седалище и адрес на управление: гр. Търговище с. Лиляк, ул. Георги Димитров №100 наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, от една страна,

и от друга – лицето, съгласило се с настоящите „Общи условия“, наречено по-долу за краткост ПОТРЕБИТЕЛ, във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите стоки чрез електронен магазин https://babinatapitka.com/.

Запознаването на ПОТРЕБИТЕЛЯ с настоящите „Общи условия“ за ползването на електронен магазин https://babinatapitka.com/ е гаранция ,че взаимоотношенията между двете страни са ясно и публично регламентирани в съответствие с правилата за договореност. Приема се за мълчаливо приемане на регламентираното тук ,ако ПОТРЕБИТЕЛЯТ ползва електронния магазин и закупи стока от него. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да преустановите ползването на магазина.

I. ДЕФИНИЦИИ и ПОНЯТИЯ

1.1 За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:

„Доставчик” е „АБ КЛАС 67 ООД“, собственик на уебсайта www.babinatapitka.com. , който служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.
„Потребител” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.
„Електронен магазин” е интернет сайтът www.babinatapitka.com. , който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя, по начините регламентирани от Доставчика.
„IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
„Потребителски профил” е част в сайта, която съдържа информация за Потребителя. Тези данни са предоставени от Потребителя при регистрацията му и съхранявана от www.babinatapitka.com ,като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. В своя профил Потребителят може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои поръчки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия, да променя паролата си за достъп и пр.
„Парола” е избрана от Потребителя комбинация от символи (букви и/или цифри), която заедно с актуален адрес на електронна поща на Потребителя индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в www.babinatapitka.com
„Поръчка ” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни артикули (стоки). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.
„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.
„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.
„Случайно събитие” е непредвидено към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.
„Брошура/Известие/Нюзлетър ” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител, ако той се е абонирал за получаването на публикацията.

„Търговски съобщения” са рекламни или други съобщения, представящи пряко или косвено стоките, услугите или репутацията на лице, извършващо търговска или занаятчийска дейност или упражняващо регулирана професия.

II. УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ

2.1. www.babinatapitka.com е уеб сайт за електронна търговия, в който се предлагат стоки за закупуване от крайни потребители. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.

2.2. Разглеждането на електронния магазин www.babinatapitka.com е напълно свободно и достъпно от всички точки на света Пазаруването от електронния магазин www.babinatapitka.com , е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да въведе: e-mail и парола, три имена и адреси за доставка.

2.4. Данни на Потребителя – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail, които Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация в www.babinatapitka.com са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни на Потребителя се използват само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока.

2.5. Доставчикът декларира, че не продава, наема, заема, търгува, или отдава каквато и да е лична информация, събрана в www.babinatapitka.com , включително данни за членство или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация дадена на www.babinatapitka.com ще бъде за нуждите на електронния магазин и доставката до Потребителя.

2.6. Доставчикът публикува на адрес www.babinatapitka.com:

2.6.1. описание ,характеристики и изображение на всяка стока предлагана от него;

2.6.2. продажната цена, характеристиката на стоката и допълнителната информация, целят подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта. Също така, на всяка страница на представена стока има възможност Всички цени в сайта са с включен ДДС.

2.6.3. Информация за разходите по доставка се предоставя при завършване на поръчката, както и в раздел „Доставка и плащане“.

2.6.4. правото на Потребителя и условията и начина за упражняването му да се откаже от направената поръчка и условията, при които стоката може да бъде върната, с изключение на случаите по „Закона за защита на потребителите“;

2.7. Доставчикът си запазва правото да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория при възникнала необходимост. Всички промени ще бъдат отразени на сайта www.babinatapitka.com и Потребителят ще може да се информира своевременно за тях. В случай, че се налага промяна настъпи след направена поръчка, Доставчикът ще се свърже с Потребителя за потвърждение на поръчката и при наличието на настъпилите промени.

2.8. Доставчикът си запазва правото да поставя на страницата на www.babinatapitka.com препратки към други Интернет страници и ресурси за продажба на стоки и предоставяне на услуги от трети лица, включително електронни препратки, сочещи към други уебсайтове и в потребителския профил.

2.9. Потребителят се задължава:
2.9.1.да посочи точен и актуален телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
1.1.2. да плати цената на заявената от него стока;
1.1.3. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
1.1.4. да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
1.1.5. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия www.babinatapitka.com , и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
1.1.6. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
1.1.7. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост включващо текстовете и снимките на сайт на www.babinatapitka.com ;
1.1.8. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина , с цел използването .

2.10. Потребителят има право на:
1.1.1. достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в мрежата на Интернет;
1.1.2. достъп и корекция в режим онлайн на предоставените при регистрацията данни;
1.1.3. да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за защита на потребителите/ и разпоредбите на Общи условия посочени тук;

2.11. При неспазване на задълженията на Потребителя, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение

III. РЕГИСТРАЦИЯ. РЕКЛАМНИ БРОШУРИ.

3.1. Достъпът до стоките предлагани в www.babinatapitka.com ,както и услугите по доставка и информация ,се реализира след валидно направена регистрация .При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

3.2. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите Общи условия, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни поръчки за закупуване на стоките от www.babinatapitka.com

3.3. С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез електронна поща, sms и по всякакъв електронен път. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време като:
3.3.1. използва специално направената интернет връзка, която се съдържа във всяка брошура и/или известие – бутона „отписване” (“Unsubscribe”) или като се свърже с Доставчика на посочения на интернет страницата адрес на електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

3.4. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.

3.5. Доставчикът си запазва правото да избира към кого да изпраща брошури и/или известия, както и да премахне от своята база данни Потребител, който е дал своето съгласие да получава брошури и/или известия.

3.6. Доставчикът включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

IV. ПОРЪЧКИ

4.1. Потребителят получава достъп до формата за подаване на поръчки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни адрес на електронна поща и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон „ВХОД“.

4.2. Подаването и извършването на поръчка се осъществява чрез последователното извършване на следните действия: определяне на вида и размера на стоката и потвърждение на вида и размера на стоката чрез натискане на виртуален бутон “Купи”, обозначен срещу съответна стока, последвано от определяне на количеството на стоката, потвърждаване на адреса за доставка, начина на плащане и потвърждение на поръчката чрез натискане на виртуален бутон “Купи”.

4.3. При направена поръчка електронният магазин www.babinatapitka.com уведомява Потребителя за поръчката на посочения при регистрацията адрес на електронна поща. Представител на Доставчика предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока.

4.4. В случай, че поръчаната стока не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока поръчката може да бъде анулирана.

4.5. Поръчки в електронния магазин www.babinatapitka.com се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

4.6. След обработването на поръчката от страна на екипа на Доставчика, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя до Потребителя в рамките на 3 работни дни след датата на нейното потвърждение, освен в независещи от доставчика случаи.

4.7. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката.

V. ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

5.1. След постъпването на поръчка в системата на www.babinatapitka.com от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.

5.2. Доставка се прави само на потвърдени поръчки и се извършва в рамките на до 3 работни дни след датата на потвърждаване на поръчката, освен ако потребителят не уведомен за друг срок лично от служител на фирмата, или в независещи от Доставчика случаи.

5.3. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници. Сроковете за доставка са посочени в раздел „Доставка и плащане“ на www.babinatapitka.com

5.4. Доставчикът използва за доставки куриерска фирма……………., като обичайните часове за доставка са от …….до ……….. часа.

5.5. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.

5.6. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес или до офис на…………в съответния град.

5.7. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на………… да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

5.7. Заплащането на поръчаната стока може да се извърши:

5.7.1. С „наложен платеж” – плащане в брой на куриера при доставката;

5.8. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

VI. РЕКЛАМАЦИЯ.ОТКАЗ ОТ НАПРАВЕНА ПОРЪЧКА.

6.1. Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата www.babinatapitka.com адрес на електронна поща на Доставчика, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 – дневен срок, считано от датата на получаването й.

6.2. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Потребителят доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

6.3. Връщането на стока, било при отказ от направената поръчка, било при рекламация, може да се направи по начина и на адреса посочени върху стоковата разписка/товарителницата, с която Потребителят е получил поръчката.

6.4. При замяна на стоки транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки.

VII. НЕПРАВОМЕРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ

7.1. Цялата информация, публикувана в сайта www.babinatapitka.com , е специално създадена и изработена за нуждите на www.babinatapitka.com .Всяко копиране и поставяне на тази информация в други интернет страници, рекламни брошури и каквито и да е други източници е посегателство върху авторско право.

7.2. При установено плагиатство www.babinatapitka.com ще потърси правата си пред българския съд.

VIII. ОТГОВОРНОСТ

8.1. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, доколкото на сайта на електронният магазин се публикуват снимки на продукти, изработени от Доставчика, съответно снимковият материал е напарван по поръчка на Доставчика.

8.2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

8.3. Доставчикът не гарантира, че достъпът до магазина ще бъде непрекъсваем, навременен, сигурен и свободен от грешки, доколкото това е извън възможностите, контрола и волята му.

8.4. Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени върху софтуера, хардуера или телекомуникационните съоръжения, или за загуба на данни, произтекли от материали или ресурси, търсени, заредени или използвани по какъвто и да било начин посредством него.

8.5. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси.

8.6.Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпа или недостоверността на тези материали и съдържание.

8.7. Доставчикът, неговите доставчици или трети лица не носят никаква отговорност при никакви обстоятелства за каквито и да било щети, загуба на информация, пропуснати ползи или др., предизвикани в резултат на употреба или не употреба на сайта, като това е независимо от съществуването или не съществуването на предупреждения спрямо Доставчика. Ако използването на материали от него от страна на Потребителя доведе до възникване на вреди за които е необходим ремонт, сервиз или поправка на оборудване или информация Потребителят поема изцяло отговорността и всички разходи, свързани с отстраняване на нанесените вреди.

8.8.Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

IX. ОБРАТНА ВРЪЗКА

9.1. Всеки Потребител може да осъществи обратна връзка с Доставчика, по реклагемнтирания в бутон „КОНТАКТИ“ начин

X. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

10.1 Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си от системата на www.babinatapitka.com . В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени поръчки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

10.2 Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя , нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

10.3 Страните декларират, че в случай, че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

10.5. Всички спорове между страните се решават по пътя на преговорите с цел постигане на взаимноизгодно решение. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния съд .

10.6. Писмената форма се счита за спазена чрез изпращане на електронна поща, натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва от Потребителя или отбелязване в поле в уебсайта на Доставчика и други подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

10.7. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на www.babinatapitka.com

10.8. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.